Η Πολιτική απορρήτου

Εφαρµόζεται στην ιστοσελίδα που παρέχει την Υπηρεσία.

Η σελίδα αυτή χρησιµοποιείται για να ενηµερωθούν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας µας για τις πολιτικέςµας αναφορικάµε την συλλογή, χρήση και δηµοσιοποίηση προσωπικών δεδοµένων, σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να χρησιµοποιήσει την υπηρεσία µας. Εάν επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία µας, τότε συµφωνείτε µε την συλλογή και χρήση δεδοµένων που σχετίζονται µε την παρούσα πολιτική. Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε, χρησιµοποιούνται για την παροχή και βελτίωση της Υπηρεσίας. Δεν θα χρησιµοποιήσουµε ή θα µοιραστούµε τα δεδοµένα σας µε οποιονδήποτε εκτός κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την ίδια έννοια µε αυτήν που τους αποδίδεται στους Όρους και Προϋποθέσεις µας, που µπορείτε να δείτε στο (http://www.zita-dairies.com/superprotein21/), εκτός εάν η παρούσα πολιτική απορρήτου ορίζει διαφορετικά..

Συλλογή και χρήση πληροφοριών
Για να έχετε µια καλύτερη εµπειρία κατά την χρήση της Υπηρεσίας µας, µπορεί να σας ζητήσουµε Να µας δώσετε ορισµένα προσωπικά δεδοµένα ταυτοποίησης, περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό του ονόµατος, ηλεκτρονικού ταχυδροµείο, αριθµού τηλεφώνου και ταχυδροµικής σας διεύθυνσης. Τα δεδοµένα που συλλέγουµε θα χρησιµοποιηθούν σκοπούς επικοινωνίας µαζί σας ή ταυτοποίησης σας.

Δεδοµένα µητρώου (Log data)
Σας πληροφορούµε ότι όταν επισκέπτεστε την Υπηρεσία µας, συλλέγουµε δεδοµένα που µας αποστέλλει ο φυλλοµετρητής σας(browser), που ονοµάζονται δεδοµένα µητρώου (Log data). Αυτά τα δεδοµένα µητρώου µπορεί να περιλαµβάνουν δεδοµένα όπως την διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή (Internet Protocol (“IP”), την έκδοση του φυλλοµετρητή σας, τι σελίδες που επισκέπτεστε την υπηρεσία µας και τον χρόνο και ηµεροµηνία της επίσκεψης σας, τον χρόνο που ξοδεύετε στις σελίδες αυτές και άλλες στατιστικές.

Cookies
Τα Cookies είναι µικρές ποσότητας δεδοµένων που χρησιµοποιούνται συχνά ως µοναδικός ανώνυµος ταυτοποιητής. Αποστέλλονται από τον φυλλοµετρητή σας από την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η ιστοσελίδα µας χρησιµοποιεί αυτά τα“cookies” για την συλλογή δεδοµένων και βελτίωση της Υπηρεσίας µας. Μπορείτε να επιλέξετε είτε να αποδεχθείτε είτε να αρνηθείτε ταcookies αυτά και γνωρίζετε πότε αποστέλλεταιcookie στον υπολογιστή σας. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε ταcookies, µπορεί να µην είστε σε θέση να δείτε ορισµένες ενότητες της ιστοσελίδας µας.

Παροχείς υπηρεσιών
Μπορεί να εργοδοτήσουµε άλλες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Για διευκόλυνση της υπηρεσίας µας
• Για παροχή της υπηρεσίας εκ µέρους µας
• Για την διεκπεραίωση υπηρεσιών που σχετίζονται µε την Υπηρεσία ή
• Για να µας βοηθήσουν να αναλύσουµε την χρήση της Υπηρεσίας.
Επιθυµούµε να πληροφορήσουµε τους χρήστες της Υπηρεσίας µας ότι αυτοί οι τρίτοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα. Αυτό γίνεται για να διεκπεραιώσουν τις εργασίες που τους αναθέσαµε, εκ µέρους µας. Ωστόσο, έχουν υποχρέωση να µην δηµοσιοποιούν ή να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα για κανένα άλλο σκοπό.

Ασφάλεια
Εκτιµούµε την εµπιστοσύνη που µας δείχνετε να µας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδοµένα. Συνεπώς, προσπαθούµε να χρησιµοποιούµε εµπορικά αποδεκτά µέσα για την προστασία τους. Αλλά να θυµάστε ότι καµία µέθοδος µετάδοσης από το διαδίκτυο ή µέθοδος ηλεκτρονικής φύλαξης δεν είναι 100% ασφαλής και αξιόπιστη και δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ότι είναι απολύτως ασφαλής.

Συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες
Η υπηρεσία µας µπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες. Εάν κάνετε κλικ σε σύνδεσµο ενός τρίτου, θα οδηγηθείτε σε εκείνη την ιστοσελίδα. Σηµειώστε ότι δεν είµαστε εµείς που λειτουργούµε αυτές τις ιστοσελίδες. Συνεπώς, σας συµβουλεύουµε αυστηρά να αναθεωρείτε την πολιτική απορρήτου των ιστοσελίδων αυτών. Δεν µπορούµε να ασκήσουµε έλεγχο και να αναλάβουµε την ευθύνη για το περιεχόµενο, πολιτικές απορρήτου ή πρακτικές οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή υπηρεσίες τρίτων.

Απόρρητο ιδιωτικής ζωής παιδιών
Οι Υπηρεσίες µας δεν απευθύνονται σε άτοµα κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουµε εν γνώση µας προσωπικά ταυτοποιήσιµα δεδοµένα από παιδιά κάτω των 13 ετών. Σε περίπτωση που ανακαλύψουµε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών µας έδωσε προσωπικά δεδοµένα, αµέσως τα διαγράφουµε από τους διακοµιστές µας. Εάν είστε γονέας ή κηδεµόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας µας παρείχε προσωπικά δεδοµένα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να προβούµε στις απαιτούµενες ενέργειες.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου
Μπορούµε να τροποποιούµε από καιρό σε καιρό την πολιτική απορρήτου µας. Συνεπώς, σας συµβουλεύουµε να αναθεωρείτε την ιστοσελίδα αυτή περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Θα σας ειδοποιήσουµε για τυχόν αλλαγές, µε τη δηµοσίευση της νέας πολιτικής απορρήτου σε αυτή τη σελίδα. Οι αλλαγές αυτές έχουν άµεση ισχύ µετά την δηµοσίευση τους στην σελίδα αυτή.

Επικοινωνήστε µαζί µας
Εάν έχτε οποιεσδήποτε απορίες ή εισηγήσεις για την πολιτική απορρήτου µας, µη διστάσετε να Επικοινωνήσετε µαζί µας.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αυτή η δήλωση αποποίησης ευθύνης διέπει την χρήση της ιστοσελίδας µας από εσάς. Χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα µας, αποδέχεται πλήρως αυτή την δήλωση αποποίησης ευθύνης. Εάν δεν συµφωνείτε µε οποιοδήποτε σηµείο της δήλωσης αυτής, δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εµείς ή οι αδειοδότες µας, είµαστε οι ιδιοκτήτες των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα και του υλικού στην ιστοσελίδα. Τηρουµένης της πιο κάτω άδειας, όλα αυτά τα πνευµατικά δικαιώµατα επιφυλάσσονται. Μπορείτε να δείτε, να τηλεφορτώσετε για σκοπούς cashing µόνο και να τυπώσετε σελίδες από την ιστοσελίδα για προσωπική σας χρήση, τηρουµένων των πιο κάτω περιορισµών,

Δεν πρέπει(εκτός σύµφωνα µε τους ρητούς όρους της συµφωνίας µας για τηλεφόρτωση):
α) να αναδηµοσιεύετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα,
β) να πωλείτε, να ενοικιάζετε ή να υπό-αδειοδοτείτε υλικό από την ιστοσελίδα,
γ) να δείχνετε υλικό από την ιστοσελίδα στο κοινό,
δ) να αναπαράγετε, να κάνετε αντίγραφα, να αντιγράφετε ή να εκµεταλλεύεστε άλλως πως υλικό από την ιστοσελίδα µας για εµπορικό σκοπό,
ε) να επιµελείστε ή να τροποποιείτε µε άλλο τρόπο υλικό στην ιστοσελίδα, ή
στ) να διανέµετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα.
Τίποτα στην ιστοσελίδα αυτή δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως νοµική συµβουλή. Παρόλο που καταβάλουµε προσπάθειες να διασφαλίσουµε ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα αυτή είναι ορθές, δεν εγγυούµαστε ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς. Ούτε δεσµευόµαστε να διασφαλίσουµε ότι η ιστοσελίδα θα παραµείνει διαθέσιµη ή ότι το υλικό στην ιστοσελίδα θα ενηµερώνεται.

Στον µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από την νοµοθεσία, εξαιρούµε όλες τις παραστάσεις, εγγυήσεις και όρους σε σχέση µε την ιστοσελίδα αυτή και χρήση της ιστοσελίδας αυτής (περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµών των εγγυήσεων που υπονοεί ο νόµος για ικανοποιητική ποιότητα, ακαταλληλότητα για τον σκοπό της ή/ και χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιότητας).

Τίποτα στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν θα:
(α) περιορίζει ή θα εξαιρεί την ευθύνη τρίτου για θάνατο ή προσωπικό τραυµατισµό που προκύπτει από αµέλεια,
(β) περιορίσει ή εξαιρεί την ευθύνη τρίτου για απάτη ή ψευδείς παραστάσεις του µέρους αυτού,
(γ) περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη µέρους µε τρόπο που δεν επιτρέπει ο νόµος, ή
(δ) εξαιρεί οποιαδήποτε ευθύνη τρίτου που δεν µπορεί να εξαιρεθεί κάτω από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Οι περιορισµοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης που ορίζονται στο άρθρο αυτό και αλλού στην συµφωνία που τηλεφορτώθηκε:
(α) υπόκεινται στην προηγουµένη πρόταση και(β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα δήλωση αποποίηση ευθύνης ή σε σχέση µε το αντικείµενο της δήλωσης αυτής περιλαµβανοµένων υποχρεώσεων που προκύπτουν από συµβόλαιο στο δίκαιο των συµβάσεων (περιλαµβανοµένης αµέλειας) και για παραβίαση νόµιµου καθήκοντος.
Δεν θα φέρουµε ευθύνη απέναντι σας εξαιτίας γεγονότος που αφορά ανώτερη βία. Δεν θα φέρουµε ευθύνη απέναντι σας για απώλεια ή ζηµιά σε κέρδη, εισόδηµα, κέρδος ή προβλεπόµενες αποταµιεύσεις. Δεν θα φέρουµε ευθύνη απέναντι σας αναφορικάµε απώλεια χρήσης ή παραγωγής.
Δεν θα φέρουµε ευθύνη απέναντι σας για απώλεια διοικητικού χρόνου ή χρόνου γραφείου. Δεν θα φέρουµε ευθύνη απέναντι σας για απώλεια επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, συµβολαίων, εµπορικών ευκαιριών ή υπεραξίας. Δεν θα φέρουµε ευθύνη απέναντι σας για απώλεια ή καταστροφή δεδοµένων ή λογισµικού. Δεν θα φέρουµε ευθύνη απέναντι σας για αναφορικά µε ειδική, άµεση ή συνεπαγόµενη απώλεια ή ζηµιά. Αποδέχεστε ότι είµαστε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και ότι έχουµε νόµιµο συµφέρον στο να περιορίζουµε την ευθύνη των συνεταίρων, µελών και υπαλλήλων µας. Έχοντα υπόψη το συµφέρον αυτό, συµφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε καµία απαίτηση προσωπικά εναντίον οποιουδήποτε µεµονωµένου συνέταιρου, µέλους ή υπαλλήλου για ζηµιές που µπορεί να υποστείτε σε σχέσηµε την τηλεφόρτωση ή την συµφωνία τηλεφόρτωσης. Ενδέχεται να αναθεωρούµε από καιρό σε καιρό την παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης.
Η αναθεωρηµένη δήλωση θα εφαρµόζεται στη χρήση της ιστοσελίδας µας από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της αναθεωρηµένης δήλωσης αποποίησης ευθύνης στην ιστοσελίδα µας. Παρακαλείστε να ελέγχεται τακτικά την ιστοσελίδα αυτή για να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε την υφιστάµενη έκδοση.
Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης(µαζί µε την πολιτική απορρήτου µας και την συµφωνία τηλεφόρτωσης) αποτελούν ολόκληρη την συµφωνία µεταξύ εσάς και εµάς σε σχέση µε την χρήση της ιστοσελίδας µας και υπερέχει όλων των προηγούµενων συµφωνιών αναφορικάµε την χρήση της ιστοσελίδας αυτής.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης θα διέπεται και θα ερµηνεύεται σύµφωναµε το Κυπριακό δίκαιο και οποιεσδήποτε διαφωνίες αναφορικά µε την παρούσα δήλωση αποποίησής ευθύνης θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου (νοουµένου ότι µπορούµε να λάβουµε νοµικά µέτρα για να εφαρµόσουµε τα συµβατικά µας δικαιώµατα ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία διαµένετε, είστε εγκατεστηµένοι ή λειτουργείτε).